ศูนย์ช่วยเหลือ > ผู้ซื้อ : ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดปัญหา > ข้อปฏิบัติเมื่อระบบแจ้งว่าสินค้าส่งถึงคุณแล้วแต่ไม่ได้รับสินค้า
ผู้ซื้อ : ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดปัญหา > ข้อปฏิบัติเมื่อระบบแจ้งว่าสินค้าส่งถึงคุณแล้วแต่ไม่ได้รับสินค้า
ข้อปฏิบัติเมื่อระบบแจ้งว่าสินค้าส่งถึงคุณแล้วแต่ไม่ได้รับสินค้า
    
1. หากระบบตรวจสอบว่าสินค้าที่ได้รับถึงปลา่ยทาง(บ้านผู้ซื้อแล้ว) แต่คุณยังไำม่ได้รับสินค้าใ้ห้คุณรักษาสิทธิของตนเอง โดยการเลือกสถานะัการรับสินค้าเป็น "ไม่ได้รับสินค้า"2. คุณจะได้รับ SMS-OTP กรุณากรอก3. จากนั้นให้ทำการแจ้งเจ้าหน้าที่4. ระบบจะปรับสถานะสินค้าเข้าสู่กรณีเกิดปัญหาทันที และจะมีข้อความเตือนให้หน้าต่าง "ขั้นตอนของคุณ" ภายในหน้าส่วนตัว ของทั้งผู้ซื้อและผู้ขายสินค้า4. เจ้าหน้าที่จะทำการขอหลักฐานการส่งสินค้าจากผู้ส่ง เพื่อยืนยันการส่งสินค้า รวมทั้งจะตรวจสอบกับทางไปรษณีย์ไทย ว่าปัญหาเิกิดจากการที่ผู้ขายตั้งใจทุจริตหรือเป็นความผิืดพลาดของขั้นตอนการขนส่งสินค้า