ศูนย์ช่วยเหลือ > ผู้ซื้อ : ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดปัญหา > ข้อปฏิบัติเมื่อสินค้าที่ได้รับไม่ตรงตามรายละเอียด
ผู้ซื้อ : ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดปัญหา > ข้อปฏิบัติเมื่อสินค้าที่ได้รับไม่ตรงตามรายละเอียด
ข้อปฏิบัติเมื่อสินค้าที่ได้รับไม่ตรงตามรายละเอียด
    
1. หากคุณได้รับสินค้าแล้่วพบว่าสินค้าที่ได้รับนั้นไม่ถูกต้องตามรายละเอียดที่ผู้ขายแจ้งไว้ใ
ห้คุณรักษาสิทธิของตนเอง โดยการเลือกสถานะัการรับสินค้าเป็น "สินค้าผิดสเปค" (ภายในเวลาที่กำหนด)2. คุณจะได้รับ SMS-OTP กรุณากรอก3. จากนั้นให้ทำการแจ้งเจ้าหน้าที่4. ระบบจะปรับสถานะสินค้าเข้าสู่กรณีเกิดปัญหาทันที และจะมีข้อความเตือนให้หน้าต่าง "ขั้นตอนของคุณ" ภายในหน้าส่วนตัว ของทั้งผู้ซื้อและผู้ขายสินค้า5. จากนั้นคุณต้องเตรียมรวบรวมหลักฐานเพื่อที่จะส่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ