ศูนย์ช่วยเหลือ > ผู้ซื้อ : ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดปัญหา > การส่งหลักฐานกรณีสินค้าไม่ตรงตามรายละเอียด
ผู้ซื้อ : ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดปัญหา > การส่งหลักฐานกรณีสินค้าไม่ตรงตามรายละเอียด
การส่งหลักฐานกรณีสินค้าไม่ตรงตามรายละเอียด
    
1. เมื่อคุณเตรียมหลักฐานของสินค้าที่คุณได้รับแล้ว ให้ทำการอัพโหลดหลักฐาน พร้อมอธิบายรูปหลักฐานแต่ละรูป
(อัพโหลดหลักฐานได้ครั้งละ 1 รูป)อ่านวิธีแกะสินค้าและเก็บหลักฐานไว้ใช้กรณีเกิดปัญหาได้ ที่นี่

2. เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบหลักฐานที่คุณส่งเข้ามาำพร้อมทั้งขอหลักฐานจากทางผู้ขาย เมื่อรวบรวมหลักฐานได้ครบทั้งหมดแล้วเจ้าหน้าที่จะพิจารณาหาผู้กระทำผิด **คำตัดสินของเจ้าหน้าที่ถือเป็นสิทธิขาด