ศูนย์ช่วยเหลือ > ผู้ขาย : ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดปัญหา > ข้อปฏิบัติและสิทธิของผู้ขายหากผู้ซื้อไม่ชำระค่าสินค้า
ผู้ขาย : ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดปัญหา > ข้อปฏิบัติและสิทธิของผู้ขายหากผู้ซื้อไม่ชำระค่าสินค้า
ข้อปฏิบัติและสิทธิของผู้ขายหากผู้ซื้อไม่ชำระค่าสินค้า
    
หากผู้ซื้อไม่ชำระค่าสินค้าภายในเวลาที่กำหนด คุณมีสิทธิยกเลิกการขายสินค้า เพื่อนำสินค้าชิ้นนี้กลับไปขายใหม่อีกครั้ง