ศูนย์ช่วยเหลือ > ผู้ขาย : ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดปัญหา > การส่งหลัีกฐานกรณีัผู้ซื้อแจ้งว่าไม่ได้รับสินค้า
ผู้ขาย : ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดปัญหา > การส่งหลัีกฐานกรณีัผู้ซื้อแจ้งว่าไม่ได้รับสินค้า
การส่งหลัีกฐานกรณีัผู้ซื้อแจ้งว่าไม่ได้รับสินค้า
    
1. เมื่อผู้ซื้อแจ้งว่าไม่ได้รับสินค้า เจ้าหน้าที่จะขอหลักฐานการส่งสินค้า (ใบเสร็จรับเงินค่าขนส่ง) เพื่อที่จะตรวจสอบกับทางไปรษณีย์ไทย ถึงความเป็นไปได้ในการเกิดข้อผิดพลาดในการขนส่ง

2. ใ้้ห้คุณอัพโหลดใบเสร็จค่าขนส่ง พร้อมทั้งอธิบายวันและเวลาการส่งสินค้าพร้อมระบุสาขาไปรษณีย์ที่จัดส่ง3. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับหลักฐานที่คุณส่งเข้ามาแล้ว จะดำเนินการตรวจสอบกับทางไปรษณีย์ (ใช้ระยะเวลาตรวจสอบ 1-2 วัน) จากนั้นเมื่อทราบผลการตรวจสอบแล้วจะแจ้งใ้ห้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายทราบ