ศูนย์ช่วยเหลือ > ผู้ขาย : ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดปัญหา > การส่งหลัีกฐานกรณีัผู้ซื้อแจ้งสินค้าไม่ตรงตามรายละเอียด
ผู้ขาย : ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดปัญหา > การส่งหลัีกฐานกรณีัผู้ซื้อแจ้งสินค้าไม่ตรงตามรายละเอียด
การส่งหลัีกฐานกรณีัผู้ซื้อแจ้งสินค้าไม่ตรงตามรายละเอียด
    
1. เมื่อผู้ซื้อแจ้งว่าสินค้าที่ได้รับไม่ตรงตามรายละเอียดที่คุณแจ้งไว้ เจ้าหน้าที่จะพิจารณาจากหลักฐานที่ผู้ซื้อส่งเข้ามา ประกอบกับรายละเอียดสินค้าที่คุณลงประกาศขายไว้ รวมทั้งอาจมีการขอหลักฐานหรือข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณ2.
เมื่อรวบรวมหลักฐานได้ครบทั้งหมดแล้วเจ้าหน้าที่จะพิจารณาหาผู้กระทำผิด **คำตัดสินของเจ้าหน้าที่ถือเป็นสิทธิขาด