ศูนย์ช่วยเหลือ > คำถาม - คำตอบ > หากผู้ซื้อไม่ยืนยันการรับสินค้าจะได้รับเงินค่้าสินค้าไ้ด้อย่างไร?
คำถาม - คำตอบ > หากผู้ซื้อไม่ยืนยันการรับสินค้าจะได้รับเงินค่้าสินค้าไ้ด้อย่างไร?
หากผู้ซื้อไม่ยืนยันการรับสินค้าจะได้รับเงินค่้าสินค้าไ้ด้อย่างไร?
    
     เมื่อระบบบันทึกวันและเวลาที่สินค้าถึงมือผู้รับ ระบบจะทำการกำหนดระยะเวลาในการตรวจสอบสินค้าให้กับผู้ซื้อ หากผู้ซื้อไม่ตรวจสอบและยืนยันการรับสินค้าภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิการยกเลิกสินค้า และระบบจะทำการโอนเงินค่าสินค้าให้ผู้ขายโดยอัตโนมัติ