ศูนย์ช่วยเหลือ > วิธีการขายสินค้า > การจัดเตรียมสินค้าที่จะขาย