ศูนย์ช่วยเหลือ > วิธีการขายสินค้า > เมื่้อผู้ซื้อได้รับสินค้า
วิธีการขายสินค้า > เมื่้อผู้ซื้อได้รับสินค้า
เมื่้อผู้ซื้อได้รับสินค้า
    
1. เมื่อระบบตรวจสอบพบสถานะสินค้าส่งถึงผู้ซื้อแล้ว ระบบจะขึ้นข้อความเตือนผู้ซื้อว่า
2. ผู้ซื้อมีเวลาตรวจสอบสถานะสินค้าถึงวันที่ ........ และยอมรับหรือยกเลิกภายในเวลาที่กำหนดมิฉะนั้นระบบจะทำการโอนเงินค่าสินค้า ให้ึคุณอัตโนมัติ